IN2 grupa Privacy Policy

Potvrđujem da sam upoznat/a s Politikom privatnosti zaštite osobnih podataka u IN2 te dajem izričitu privolu, potvrđujem i dozvoljavam IN2 d.o.o. (u daljnjem tekstu: IN2 ili Društvo), kao voditelju obrade, obradu mojih osobnih podataka kako slijedi:


Nužni osobni podatci:
•Ime i prezime
•E-mail adresa
•Informacije iz životopisa
Drugi osobni podatci koje mogu ostaviti:
•Skype/Teams ime
•Slika
•Broj telefona
•Adresa
•URL profila društvenih mreža (Linkedin, Facebook, Github, StackOverflow, AngelList, Xing, GooglePlus, Twitter ili bilo koji drugi dozvoljeni URL)
•Povijest obrazovanja (ime institucije, titula, period)
•Radna povijest (Ime kompanije, naziv radnog mjesta, period)
•Znanje jezika
•Projekti


u sljedeću svrhu :
1.U svrhu procjene kvalifikacija i sposobnosti za radno mjesto na koje se prijavljujem
2.U svrhu procjene kvalifikacija i sposobnosti za radno mjesto koje će se otvoriti u budućnosti (otvorene prijave)

Svojom privolom potvrđujem da sam suglasan da voditelj obrade moje podatke u svrhu na koju se odnosi ova privola pohranjuje na razdoblje od 12 mjeseci od dana prijave u slučaju prijave za radno mjesto, odnosno od 60 mjeseci od dana prijave za radna mjesta koja će se otvoriti u budućnosti (otvorene prijave) te da sam upoznat da voditelj obrade ne namjerava moje osobne podatke prosljeđivati trećim zemljama niti međunarodnim organizacijama.

Ujedno potvrđujem da sam upoznat od strane IN2 sa svojim pravima sukladno Uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, osobito:

-Pravo na pristup – mogu dobiti potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na mene, te u slučaju da se obrađuju pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama : (a) svrsi obrade; (b) kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ; (c) primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama; (d) ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja; (e) postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu; (f) pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu; (g) ako se osobni podaci ne prikupljaju od mene, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru; (h) postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. gore navedene Uredbe, te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.


-Pravo na ispravak - imam pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na mene odnose, odnosno imam pravo dopuniti nepotpune osobne podatke.


-Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): imam pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na mene odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: (i) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; (ii) povučem privolu na kojoj se temeljila obrada i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu; (iii) uložim prigovor na obradu ili ne postoje jači legitimni razlozi za obradu; (iv) osobni podaci nezakonito su obrađivani; (v) osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade; (vi) (f) osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.


-Pravo na ograničenje obrade – imam pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: (i) ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; (ii) obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe; (iii) voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; (iv) ispitanik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.


-Pravo na prenosivost podataka - imam pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na mene, a koje sam dao voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imam pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se: (i) obrada temelji na privoli ili na ugovoru; (ii) obrada provodi automatiziranim putem. Prilikom ostvarivanja prava na prenosivost podataka na temelju ove točke imam pravo na izravni prijenos podataka od jednog voditelja obrade drugome ukoliko je to zakonski utemeljeno i tehnički provedivo.


-Pravo na prigovor –mogu u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na mene. Od trenutka zaprimanja prigovora, voditelj obrade više neće obrađivati moje osobne podatke više nećemo obrađivati, osim ako dokaže postojanje uvjerljivih legitimnih razloga za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. U slučaju da nisam zadovoljan sa reakcijom voditelja obrade na prigovor, mogu podnijeti prigovor nacionalnom nadležnom tijelu (AZOP).


Ovom privolom potvrđujem i da sam upoznat/a s kontakt podacima voditelja obrade: in2@in2.eu i kontakt osobe kod voditelja obrade: dpo@in2.eu, radi ostvarivanja svojih prava, te sa svojim pravom da u svakom trenutku povučem svoju privolu, kao i da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.